تقویم روزانه
 
 
 
  3  
یکشنبه سوم بهمن 1395 ساعت 5:15 ق ظ
لیست شماره تلفن های داخلی دانشگاه صنعتی قم
حوزه ریاستحوزه معاونت اداری مالیآقای دکتر علیرضا مبینیهیات علمی برق مخابرات207
دکتر بهرام خوشنویسانریاست103آقای مهندس ابوالفضل یاریمعاونت اداری مالی106آقای دکترمهدی علینقی زاده اردستانی هیات علمی برق قدرت188
آقای علیرضا نیک پورمدیر دفتر ریاست130آقای مجتبی صداقتمسئول دفتر162آقای دکترعبدالرضا رسولی کناریمدیر گروه کامپیوتر114
آقای علی جعفریمسئول دفتر 107آقای محمد نوری خضرآبادکارشناس دفتر فنی122خانم دکتر محبوبه شمسی هیات علمی گروه کامپیوتر  114
خانم نرگس دلاوری       کارشناس روابط عمومی104حوزه مدیریت اداریدانشکده فنی و مهندسی
آقای فرشاد عربکارشناس روابط عمومی104آقای فرامرز رضایی پویامدیر اداری145آقای دکتر مهدی محسنیسرپرست دانشکده168
   آقای احمد احمدآبادیکارشناس کارگزینی135آقای بهروز بیاتکارشناس آموزش 166
حوزه طرح و برنامهخانم لیلا عسگریکارشناس اداری175آقای نصرت الله صدیقیکارشناس آموزش 166
آقای علیرضا نیک پورمدیر طرح و برنامه145آقای رضا زلفی گلکارشناس امور اداری120   
آقای قاسم مرادیکارشناس طرح و برنامه121آقای فرامرز اصغری تکداممسئول خرید و کارپرداز222 آقای دکتر جعفر خادم زادههیات علمی پلیمر173
حوزه حراستحوزه مدیریت مالیآقای دکتر محسن محمدی مدیرگروه پلیمر181
 آقای فرامرز رضایی پویامدیر حراست108آقای سعید بداقیمدیر مالی 142آقای دکتر علیرضا عزیزیهیات علمی پلیمر181
آقای سیدمرتضی موسوی کارشناس حراست 126خانم زهرا کاظمیکارشناس مالی119آقای دکتر مصطفی طالبی مدیرگروه مکانیک182
خانم عذرا دانشمندیکارشناس حراست 125آقای ابوالفضل یوسفیکارشناس مالی118آقای دکتر مهدی محسنیهیات علمی مکانیک182
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریآقای محمد ولی باباجانیکارشناس مالی140آقای دکتر جعفر قنبری هیات علمی مکانیک183
حجت‌الاسلام شریفی دوستمسئول نهاد123آقای سیدعباس حسینیکارشناس مالی212آقای دکتر محمدعلی احترامهیات علمی مکانیک183
آقای حمید صادقی مبارزکارشناس نهاد برادران123آقای مهدی موسی زادهامین اموال149آقای دکترجهان تقی زادههیات علمی مکانیک184
خانم فریده دانایی فرکارشناس نهاد خواهران223   آقای دکترعبدالرضا کریمی هیات علمی عمران184
حوزه فرهنگیحوزه پژوهشآقای دکتر بیت اله بدرلوهیات علمی عمران185
آقای عباس دلیرمدیر فرهنگی179آقای دکتر مجتبی حیدریمدیر پژوهش150آقای دکتر علیرضا ضیاهیات علمی عمران186
حجت‌الاسلام طباطبایی کارشناس فرهنگی161آقای سید عبدالله بیکاییکارشناس پژوهش117آقای دکتربایرامعلی محمدنژادهیات علمی عمران186
آقای علی مرادی کارشناس فرهنگی178خانم عفیفه فریدونیمسئول انفورماتیک163آقای دکترمسعود عامل سخیهیات علمی عمران187
   آقای محسن طاهریکارشسناس انفورماتیک154آقای دکترمرتضی جیریاییهیات علمی عمران187
 گروه معارفآقای حسنعلی حقدوستکارشناس انفورماتیک133آقای دکترمحمدرضا مرجانیهیات علمی صنایع188
حجت‌الاسلام امیدیانمدیر گروه169خانم طیبه نوابیکارشناس کتابخانه137آقای دکترفاضل حاجی زادههیات علمی صنایع189
دفتر گروه های مجازیآزمایشگاه فیزیک 1و 2آزمایشگاه138آقای دکتر مهدی مهتدی هیات علمی189
  128حوزه آموزش کل آقای دکتر قربانعلی محمدی خشویی هیات علمی صنایع206
دبیر خانه دانشگاهآقای دکتر محمد فداییمعاونت آموزش151آقای دکتر امیر کاریهیات علمی عمران 
آقای علی حاجی ابراهیمیدبیر خانه228سرکار خانم دکتر شمسیمدیر آموزش148آقای دکترعلی عطارزادههیات علمی عمران 
آقای  محمد محمدی دبیر خانه115آقای مصطفی ملک لیمسئول دفتر177دانشکده علوم پایه
دفتر ارتباط با صنعتآقای سجاد حاتم نیا کارشناس تحصیلات تکمیلی 124آقای دکتر مهدی سلیمانیسرپرست دانشکده 193
آقای دکتر جواد راستی مدیر کارآفرینی124آقای صادق جلودار کارشناس آموزش کل131خانم مونا گشتاسبیکارشناس آموزش 192
آقای عبدالغفار حقیقی مقدمکارشناس  124   آقای دکتر بهمن بابایار رازلیقیمدیرگروه ریاضی194
حوزه معاونت دانشجوییفارغ التحصیلانسرکار خانم دکتر بهناز فرنامهیات علمی ریاضی196
آقای دکترجعفر قنبریمعاونت دانشجویی و فرهنگی105خانم عاطفه تیموری کارشناس آموزش157آقای دکتر مهرزاد قربانیهیات علمی ریاضی200
آقای دکتر محمد کریمیمدیر تربیت بدنی158دانشکده برق و کامپیوتر آقای دکتر بهمن خسروی هیات علمی ریاضی201
خانم نفیسه سوهانیان مسئول دفتر و کارشناس دانشجویی170آقای دکترهادی زیانی سرپرست دانشکده 114آقای دکتر سیدمحمدعلی آل عمرانی نژاد هیات علمی ریاضی201
خانم سمیرا بهرامیکارشناس امور خوابگاه خواهران152آقای مهرداد حاجی احمدیمسئول آزمایشگاه برق132آقای دکتر مهدی سلیمانیمدیر گروه فیزیک 193
آقای مرتضی پایمزدکارشناس تربیت بدنی158خانم فهیمه علیشاهیکارشناس آموزش 202سرکار خانم دکتر لیلا لوائی یانسهیات علمی فیزیک198
آقای حسن فرهادیمسئول خوابگاه 155خانم الهه درویش زادهکارشناس آموزش203سرکار خانم دکتر محبوبه قلندریهیات علمی فیزیک198
آقای حمید رضا جعفری مسئول تغذیه155آقای دکتر جواد  شریفی مدیر گروه برق کنترل190آقای دکتر انوشه لطیفی شاهاندشتیهیات علمی فیزیک199
آقای منصور رحیمیمدیر دانشجویی144آقای دکتر شهرام نصرتی ساربانقلیهیات علمی برق کنترل190آقای دکتر سپهر اربابی بیدگلیهیات علمی فیزیک199
دکتر عباس پور احمدیمسئول مرکز بهداشت156آقای دکترمهدی علینقی زاده اردستانیهیات علمی برق کنترل188آقای دکتر حسین پورقاسمیانهیات علمی زبان195
آقای احد حمیدیکارپرداز دانشجویی155آقای دکتر احسان نجفی  هیات علمی برق قدرت185آقای دکتر محمدهادی مشکوه ساداتهیات علمی شیمی195
بسیج دانشجوییآقای دکترسعید حسن زادههیات علمی برق قدرت134سرکارخانم دکتر خدیجه ربیعی فرادنبههیات علمی شیمی196
آقای افشارمدیر159آقای دکتر مجتبی حیدریهیات علمی برق قدرت150آبدارخانه
انجمن اسلامیآقای دکتر مهدی بکرانیهیات علمی برق مخابرات207آقای یدا... مرادیآبدارخانه221
آقای موسویدبیر204آقای دکتر روزبه رجبیهیات علمی برق مخابرات134آقای محمود محمدی خواهآبدارخانه197
انجمن علمی نخبگانآقای دکتر سیدمحمد دهقانمدیر گروه برق مخابرات160مرکز جذب
آقای محمدسهیل باقریاندبیر191آقای دکتر یاسر عطارایزیهیات علمی برق مخابرات160خانم خدیجه طاوسیکارشناس165