تقویم روزانه
 
 
 
  3  
یکشنبه سوم بهمن 1395 ساعت 5:17 ق ظ

معاونت محترم اداری و مالی  مسئول نظارت بر اجرای کلیه امورات حقوقی دانشگاه مبنی بر قراردادهای ساختمانی و تأسیساتی، خدماتی، بر آورد بودجه و پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه است. این معاونت موظف به برقراری نظام امور اداری و اجرای دقیق مقررات و ضو ابط اداری و مالی می باشد تا زمینه برای تحقق اهداف آموزش عالی هموار گردد.

وظایف و اختیارات:

-برنامه ریزی مدیریت و هدایت امور اداری و مالی، تهیه و اجرای فعالیت های عمرانی در چارچوب طرح جامع متناسب با برنامه توسعه آموزش عالی.

- پیشنهاد  بودجه های عمرانی و نظارت دقیق بر اجرای کلیه مقررات استخدامی، مالی و معاملاتی و عمرانی

- تدوین و برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به منظور نیل به توسعه کمی و کیفی آموزش و پژوهش، فناوری و پیشنهاد ساختار و تشکیلات و بودجه دانشگاه

-همکاری و همفکری با ریاست دانشگاه در جهت اجرای هرچه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی دانشگاه

- نظارت و پیگیری طرحهای عمرانی و بودجه سالانه و پیشنهاد به ریاست دانشگاه

-حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه، از طریق اعمال نظارت برکار آنها

معاونت اداری و مالی دانشگاه شامل واحد های تابعه زیر می باشد:

-مدیریت طرح و برنامه

-مدیریت امور اداری و پشتیبانی

-مدیریت امور مالی

-مدیریت امور حقوقی

وظایف و اختیارات:

 • رهبری، هدایت و اداره امور اداری، مالی و معاملاتی و توسعه دانشگاه
 • تهیه و تدوین سیاست ها، اهداف، وظایف و ماموریت های کلی دانشگاه و واحدهای تابعه
 • اتخاذ تدابیر لازم به منظور ایجاد، تقویت و تثبیت کمیسیون تحول اداری و بهره وری و کمیته های
 • متبوع.
 • نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور استخدامی
 • برآورد و تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه و ایجاد تسهیلات لازم در راستای جذب نیروهای
 • متخصص بر اساس مقررات مربوطه.
 • نظارت بر امر تخصیص پست های سازمانی به طبقات شغلی رش ته های مختلف و تعیین و
 • تشخیص پستهای سازمانی و طبقه بندی مشاغل.
 • مطالعه و برنامه ریزی لازم به منظور تامین رفاه مناسب کارکنان اعم از هیأت علمی و غیر هیأت
 • علمی.
 • نظارت بر امور بودجه ریزی، تشکیلات، روشها و آموزش کارکنان و کلیه امور مالی و معاملاتی و
 • حسابداری و مراقبت بر رعایت قوانین و مقررات مربوطه دانشگاه.
 • اظهار نظر در مورد بودجه پیشنهادی به هیات رئیسه دانشگاه
 • تعیین سیاست های کلی ناظر بر فرایند نحوه هزینه کرد اعتبارات دانشگاه
 • نظارت بر پیگیری و انجام امور مربوط به ثبت و سفارش خریدهای خارجی و داخلی در چارچوب
 • مقررات مربوطه.
 • برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و تامین و نیز حفاظت ساختمانها، تاسیسات و تجهیزات دانشگاه
 • نظارت بر امور حقوقی (مقررات، پیمان ها و قراردادها) دانشگاه و استفاده از نظر صاحب نظران و
 • مشاورین حقوقی در صورت لزوم.
 • شرکت فعال و مستمر در جلسات، کمیته های قانونی و ماموریت های محوله
 • همکاری با دیگر معاونت ها و واحدهای مستقل دانشگاه در جهت تحقق اهداف آموزشی و
 • پژوهشی و دانشجویی آن.
 • نظارت بر انجام امور نگهبانی و انتظامی دانشگاه با همکاری واحد حراست دانشگاه
 • ارزیابی منظم و مستمر امور و ارائه گزارش از فعالیت ها و مشکلات معاونت به ریاست دانشگاه
 • انجام سایر اموری که در چارچوب وظایف محول می گردد